Çift Kademeli Organik ve İnorganik Ekstraksiyon

Üretim Teknikleri

Ekstraksiyon, bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi, çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözgen ile karışmayan bir başka organik çözgen yardımıyla ayırmaktır. Kimyada bilinenin aksine bir saflaştırma değil ayırma yöntemi olarak kullanılır.

Son yıllarda gelişmiş ekstraksiyon tekniklerine artan bir talep olmuştur. Bunun nedeni, otomasyona uygun olması, ekstraksiyon zamanının kısalması, organik solvent tüketiminin azalması, analitik laboratuvarlarında kirliliğin önlenmesi ve örnek hazırlama maliyetindeki azalmadır.Yeni teknolojilerin gelişimine paralel olarak, ekstraksiyon prensiplerinin temel anlayışı ilerlemiştir. Bu ilerleme, örnek hazırlamada yeni yönelimlere yol açmıştır. Bunlar, mikroekstraksiyon,minyatürleştirme ve analitik işlemlerde kullanılan örnekleme,ayırma ve kantitasyon basamaklarının entegrasyonudur. Bu yüzden örnek hazırlamada, klasik ekstraksiyon tekniklerinin yerini mikrodalga-destekli ekstraksiyon, süperkritik sıvı ekstraksiyonu, basınçlı sıvı ekstraksiyonu (veya hızlandırılmış solvent ekstraksiyonu), sonikasyon-destekli sıvı ekstraksiyonu gibi teknikler almıştır. Bu teknikler arasındaki benzerlik, ekstraksiyon olayının hızını önemli ölçüde artıran, yüksek sıcaklık ve basınçta çalışma olasılığıdır.

İyi Üretim Teknikleri ve Standardizasyon

Bitkisel ürünlerde kalite doğru hammadde formülasyonu ve fonksiyonel bileşen standardizasyonu ile sağlanır.

Doğal bitkisel/besinsel destek; insan sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğu için son derece dikkatli davranılması gereken bir uzmanlık alanıdır. Bu konu ile ilgili olarak önemle üzerinde durulması gereken temel bir konu, kullanılan bitkisel ürünlerin kalite ve standardizasyonudur.

Ürünlerin aynı etkiyi oluşturabilmesi ve fonksiyonel gücün devamı için yapısal bileşenlerin aynı oranlarda olması önemlidir. Yani ürün kalitesindeki temel kıstas; yan etki oluşturmadan, tekrarlanabilirliği yüksek pozitif sonuçların elde edilmesidir. Bu da ancak aktif bileşen(ler) açısından standardize edilmiş ürünler (Ekstraktlar, şuruplar, kapsüller vs.) ile mümkündür.

Bir bitkisel ürünün farmakolojik gücü, içeriğindeki fonksiyonel bileşenlerden kaynaklanır. Bu bakımdan bu bileşenlerin miktar ve fonksiyonlarını belirleyen analitik teknikler, bitkisel ürünlerin kalitesinin tespitindeki en önemli faktördür. Bunun yanı sıra ürün bileşenlerinin oluşturulmasında kullanılan bilimsel veriler de son derece önemlidir. Çünkü; ürünün vücuttaki biyoyararlılığı (bioavailability), onun mide barsak sistemindeki çözünebilirliği kadar bileşenler arasındaki etkileşmelerin pozitifliğine de bağlıdır. Aksi durumda faydadan çok zarar oluşması da mümkündür.

Dünyada ve Türkiye’de bu sektördeki en önemli sorunlardan birisi formülasyonların oluşturulmasındaki kalite kontrol profillerinin yetersiz olmasıdır. Bu gibi standardizasyon işlemlerinde sofistike tekniklerin gerekmesi, üreticilerin bu konudaki yetersizliği ve gerekli donanıma sahip olmayışları gibi sebepler yüzünden bilhassa ülkemizde kaliteli standardize ürünler piyasaya sürülememektedir. Bu konunun mutlak surette ciddiyetle ele alınması ve uygulamaların bu eksen üzerinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu bakımdan, piyasaya arz ettiğimiz THERAPHYTO markalı ürünlerimiz hem fonksiyonel bileşenler açısından standardize edilmiş ve hem de temel hammaddeler açısından sinerji yaratacak bileşen formülasyonları ile oluşturulmuştur. Bu özellikleri itibarı ile de ülkemizde bir ilki gerçekleştirdiğimizi söylememiz mümkündür.

Fitoterapi (Phytotherapy)

Fitoterapi Nedir ?

Tıbbi bitkisel ürünlerin hekim ve eczacının denetimi altında ve bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri doğrultusunda çeşitli hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Dünyada 600 bin bitki türü olduğu tahmin edilmektedir.

Bu bitkilerden sadece % 15’i ilaç bilimi yönünden araştırılabilmiştir. Şu an tıbbi amaçlı kullanılan bitki türlerinin sayısı 20 binden fazladır. Bu bitkilerden 4 bini yoğun olarak kullanılmaktadır.

İlaç Nedir ?

Hastalıkların tedavisi, önlenmesi, teşhisi ve diğer bazı tıbbi amaçlar için kullanılan etkili kimyasal madde (doğal, sentetik, yarısentetik) veya ona eşdeğer olan, bitkisel veya hayvansal kaynaklı standart miktarda etkili madde içeren karışımdır (ekstre, tentür).

Farmakognozi Nedir ?

Latince: Pharmacon (drog, ecza, zehir) ve gnosis (bilim) kelimelerinden türetilmiştir. Doğal kaynaklı ilaç hammaddelerinin (drog) tanınması, hazırlanması, korunması, saklanması, kimyasal bileşimi ve kullanılışı ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bitkisel İlaç Nedir ? (Phytomedicine)

''Hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacı ile hazırlanmış, bitkileri olduğu gibi veya karışımları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş, tıbbi ürünler veya ilaçlardır.'' (WHO)

Sonuç olarak;

Belirli bir farmasötik formda, dozajda ve ambalajda sunulan belirli bir endikasyona sahip farmakopelerde bulunan standardize ekstreleri ve/veya bitkisel drogları içeren ürünlerdir.

Orta ve zayıf etkili bitkiler içerdikleri maddelerin sinerjik etkileri sonucu etkilerini gösterirler. Bazen bu bitki ekstrelerinden tek maddeye inildiğinde etki kaybolmaktadır. Yani bazı bitkilerin ekstre olarak etkileri daha şiddetlidir.

Bir bitkinin ilaç olabilmesi için onun vücuda verilebilecek şekle getirilmesi ve dozunun ayarlanması gereklidir. Günümüzde bitkisel ilaçlar, modern tedavinin içerisinde yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Dünya nüfusunun % 80’i bitkisel ürünlerle tedaviyi tercih etmektedir. Vücut fonksiyonları üzerinde koruyucu veya tedavi amacıyla kullanılan tüm ürünler ilaçtır.